Algemene voorwaarden

DBB-Hosting en/of DBB Online services - Algemene Voorwaarden 

DBB-Hosting en/of DBB Online services - Algemene Voorwaarden 


Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door DBB-Hosting en/of DBB aangeboden online diensten.
1.2 DBB-Hosting en/of DBB is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.3 Vervallen.
1.4 Indien deze voorwaarden in enig geval niet voorzien gelden de algemene voorwaarden van de FENIT (Federatie Nederlandse IT Bedrijven) die u bij DBB-Hosting en/of DBB kunt aanvragen.
1.5 Alle door DBB-Hosting en/of DBB gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat DBB-Hosting en/of DBB een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt en betaling van het abonnement is geschied.

Artikel 2 - Verplichtingen van DBB-Hosting en/of DBB
2.1 DBB-Hosting en/of DBB spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: - het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee. - de beveiliging van de gegevens van de abonnee die worden opgeslagen. - het verbeteren en up-to-date houden van het systeem waar DBB-Hosting en/of DBB dat nodig acht.
2.2 DBB-Hosting en/of DBB neemt schriftelijk of per e-mail vragen foutmeldingen en klachten in behandeling voor zover de meldingen betrekking hebben op door DBB-Hosting en/of DBB aangeboden diensten of gedragingen of handelingen van abonnees.
2.3 DBB-Hosting en/of DBB zal zich inspannen om meldingen binnen 48 uur te beantwoorden, en klachten omtrent de DBB-Hosting en/of DBB-diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de @Hurby;s-diensten te komen.
2.4 DBB-Hosting en/of DBB onthoudt zich van het inzien van alle gegevens behorende tot de abonnee, tenzij dit noodzakelijk is voor het verhelpen van storingen of fouten in de programmatuur of database. @Hurby;s stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij DBB-Hosting en/of DBB hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 3 - Verplichtingen van de abonnee
3.1 De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. De abonnee onthoudt zich ervan overige abonnees of andere internet gebruikers te hinderen of de privacy van gebruikers te schenden.
3.2 De abonnee onthoudt zich ervan veranderingen, toevoegingen, andere technologieën toe te voegen of schade toe te brengen aan het diensten-systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DBB-Hosting en/of DBB, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. De abonnee zal eventuele ongerechtigheden onmiddellijk melden.
3.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de 'netiquette', de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken; - handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; - het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of inhoud die aanzet tot geweld of onderdrukking; - sexuele intimidatie of het op enige andere wijze lastig vallen van personen; - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
3.4 Vervallen.

3.5 Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, anders dan na toestemming van DBB-Hosting en/of DBB voor groepsgebruik.
3.6 De klant geeft bij deze toestemming aan DBB-Hosting en/of DBB zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van DBB-Hosting en/of DBB welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij DBB-Hosting en/of DBB hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.7 Vervallen.

3.8 De klant is verplicht het termijn bedrag op tijd te voldoen, d.w.z. voor het begin van het volgende termijn. In geval de abonnee in gebreke blijft, zal de toegang tot het systeem worden ontzegt tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
3.9 Opzegging van het abonnement moet schriftelijk gebeuren, tot de datum van opzegging is abonnementsgeld verschuldigd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.0 DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties. DBB-Hosting en/of DBB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutief ingevoerde informatie, tekstfouten, spelling, stijl, opmaak, of andere inhoud die met diensten wordt ingevoerd.
4.1 DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van DBB-Hosting en/of DBB. Met name is DBB-Hosting en/of DBB niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem, storingen op het internet of bij ISP's, handelingen van andere abonnees of internetgebruikers, wijzigingen in login procedures en abonnementsgegevens.
4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor DBB-Hosting en/of DBB voortvloeiende schade.
4.3 De abonnee vrijwaart DBB-Hosting en/of DBB tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de abonnee van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de abonnee van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
4.4 DBB-Hosting en/of DBB is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de abonnee verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de abonnee handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.9. Bovendien is DBB-Hosting en/of DBB in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens DBB-Hosting en/of DBB ontstaat.

Artikel 5 - Diensten derden
5.1 Voor de diensten die DBB-Hosting en/of DBB haar abonnees aanbiedt is DBB-Hosting en/of DBB afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De abonnee sluit veelal twee, of meer, overeenkomsten. Eén met DBB-Hosting en/of DBB en één, of meer, met een derde partij. DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

Artikel 6 - Beheer van het systeem
6.1 DBB-Hosting en/of DBB is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan op enige manier te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door @Hurby;s te verrichten aanpassingen of verbeteringen of beveiliging van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens DBB-Hosting en/of DBB ontstaat.
6.2 DBB-Hosting en/of DBB is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door DBB-Hosting en/of DBB ontstaat. DBB-Hosting en/of DBB zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 7 - Ontbinding van het abonnement
7.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met DBB-Hosting en/of DBB gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens DBB-Hosting en/of DBB te voldoen, is DBB-Hosting en/of DBB gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, zulks zonder dat DBB-Hosting en/of DBB tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan DBB-Hosting en/of DBB niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
8.2 DBB-Hosting en/of DBB heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DBB-Hosting en/of DBB haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DBB-Hosting en/of DBB opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding jegens DBB-Hosting en/of DBB ontstaat.
Artikel 9 - Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen DBB-Hosting en/of DBB en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Artikel 10 - Inloggen

10.0 Door met uw gebruikersgegevens in te loggen op uw account accepteert u deze algemene voorwaarden.
10.1 De abonnee en wachtwoordhouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van het abonnement en wachtwoord. Verlies of mogelijk diefstal van de login gegevens moet onmiddellijk worden gemeld. Login gegevens zullen dan kosteloos worden vervangen. Bij te late melding zal eventuele door derden m.b.v. de login gegevens aangerichte schade aan het systeem op de abonnee worden verhaald.

 

Voorwaarden bij maken en ontwikkelen van Websites en Webapplicaties

 Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van DBB-Hosting en/of DBB. 
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en DBB-Hosting en/of DBB.

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door DBB-Hosting en/of DBB gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door DBB-Hosting en/of DBB verrichtte handelingen. 
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met DBB-Hosting en/of DBB verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van DBB-Hosting en/of DBB en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 
2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DBB-Hosting en/of DBB en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 
3.1. De door DBB-Hosting en/of DBB gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 kalendermaand, tenzij anders aangegeven. 
3.2. DBB-Hosting en/of DBB is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 kalendermaand, aan DBB-Hosting en/of DBB wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DBB-Hosting en/of DBB zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DBB-Hosting en/of DBB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 
4.1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat DBB-Hosting en/of DBB gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 
4.2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor DBB-Hosting en/of DBB van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
4.3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van € 150 excl. BTW na het goedkeuren van de eerste opzet van de website. Aanbetaling van € 300 excl. BTW na het goedkeuren van de eerste opzet van de webshop. Na het gereedkomen van de website en/of webshop of na twee maanden na factuurdatum aanbetaling, wordt het restant bedrag gefactureerd.
4.4. Facturering van een ontwerp en door DBB-Hosting en/of DBB facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling 14 dagen voor ingang hostingcontract). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. 
4.5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. 
4.6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door DBB-Hosting en/of DBB aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
4.7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 
4.8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. 
4.9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 100 excl. BTW (per periode van één week), startend vanaf dag één ná verstrijken van de factuurdatum. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten 
5.1. Het is mogelijk om in overleg een onderhoudscontract af te sluiten bij een derde partij. 
5.1.1. De op maat gemaakte handleiding komt hierbij definitief te vervallen. 
5.1.2. Gebruikersbeheer is niet overdraagbaar naar een derde partij. 
5.1.3. De garantie komt hiermee te vervallen. 
5.2. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website. 
5.3. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het wijzigen van tekst en beeldmateriaal, eventuele wijzigingen in de template, Search Engine Optimization, hostingcommunicatie, updates van het Content Management Systeem en updates van de eventueel geïnstalleerde plugins, modules en/of componenten indien toepasselijk. 
5.4. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina's. Teksten dienen binnen 1 week en kant en klaar aangeleverd te worden. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend. 
5.5. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief. 
5.6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. 
5.7. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. 
5.8. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever 
6.1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. 
6.2. DBB-Hosting en/of DBB mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 
7.1. DBB-Hosting en/of DBB zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. 
7.2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal DBB-Hosting en/of DBB steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DBB-Hosting en/of DBB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DBB-Hosting en/of DBB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DBB-Hosting en/of DBB zijn verstrekt, heeft DBB-Hosting en/of DBB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
7.4. DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DBB-Hosting en/of DBB kenbaar behoorde te zijn. 
7.5. DBB-Hosting en/of DBB zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. 
7.6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft DBB-Hosting en/of DBB het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat DBB-Hosting en/of DBB hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen. 
7.7. Indien door DBB-Hosting en/of DBB of door DBB-Hosting en/of DBB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.8. Opdrachtgever vrijwaart DBB-Hosting en/of DBB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk 
8.1. Indien DBB-Hosting en/of DBB op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan DBB-Hosting en/of DBB worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DBB-Hosting en/of DBB. DBB-Hosting en/of DBB is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
8.2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal DBB-Hosting en/of DBB opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 
8.3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. 
8.4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor DBB-Hosting en/of DBB van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging 
9.1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting zijn voor een minimale duur van 1 jaar en kennen een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. 
9.2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar elke januari opnieuw geïndexeerd en gefactureerd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden. 
9.3. DBB-Hosting en/of DBB kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met DBB-Hosting en/of DBB gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. 
9.4. DBB-Hosting en/of DBB heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens DBB-Hosting en/of DBB niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DBB-Hosting en/of DBB zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van DBB-Hosting en/of DBB kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 
9.5. Indien de opdracht vroegtijdig is beëindigd of geannuleerd door de opdrachtgever zonder enige vorm van compensatie en/of reden, is DBB-Hosting en/of DBB gerechtigd de website / template terug te zetten naar standaard levering.

Artikel 10. Levering en levertijd 
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden. 
10.2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright 
11.1. De bedrijfsnaam DBB-Hosting en/of DBB mag ten alle tijden als copyright worden gebruikt onder een geleverd goed.
11.2. Alle aan DBB-Hosting en/of DBB verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst. 
11.3. Alle door DBB-Hosting en/of DBB ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door DBB-Hosting en/of DBB voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
11.4. DBB-Hosting en/of DBB blijft ten alle tijden hoofdbeheer dragen over de ontwikkelde websites, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
12.1. DBB-Hosting en/of DBB en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. 
12.2. De aansprakelijkheid van DBB-Hosting en/of DBB zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht 
13.1. In geval van overmacht is DBB-Hosting en/of DBB gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. 
13.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 
13.3. DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop DBB-Hosting en/of DBB geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen 
14.1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
14.2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
14.3. DBB-Hosting en/of DBB kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten. 
14.4. DBB-Hosting en/of DBB heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden 
15.1. DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door DBB-Hosting en/of DBB doorgevoerd. 
15.2. DBB-Hosting en/of DBB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
15.3 Het is de opdrachtgever/klant niet toegestaan zijn software weder te verkopen of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, anders dan na toestemming van DBB-Hosting en/of DBB.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud 
16.1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. 
16.2. De door DBB-Hosting en/of DBB vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever. 
16.3. Door DBB-Hosting en/of DBB of anderen ontwikkelde Dynamic Building Blocks, scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van DBB-Hosting en/of DBB.
16.4. DBB-Hosting en/of DBB mag ten alle tijden de bedrijfsnaam plaatsen onderaan de website van de opdrachtgever.

Artikel 17. Privacy bepalingen 
17.1. Uw persoonsgegevens worden door DBB-Hosting en/of DBB slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 
17.2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. DBB-Hosting en/of DBB verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 18. Vergoeding 
18.1. De vergoeding die opdrachtgever voor hosting aan DBB-Hosting en/of DBB dient te voldoen is afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen Webhostingpakket. Dit is inclusief de aanvraag (of verhuizing), registratie, het subdomein 'admin' en het onderhoud van de domeinn(a)am(en) van opdrachtgever. 
18.2. Opdrachtgever is de vergoeding per jaar vooraf verschuldigd, inclusief eventuele eenmalige aansluitkosten, en wel steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur. In geval van een betalingsachterstand schakelt DBB-Hosting en/of DBB een incassobureau in, waarvan de kosten geheel op opdrachtgever verhaald zullen worden. 
18.3. Alle in de overeenkomsten/offertes en deze voorwaarden genoemde bedragen zijn in Euro en inclusief 21% B.T.W. 
18.4. DBB-Hosting en/of DBB behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, de opdrachtgever krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht. 
18.5. In geval opdrachtgever niet tijdig (binnen de factuurtermijn) de vergoeding heeft voldaan is DBB-Hosting en/of DBB gerechtigd, zonder dat zij daarbij schadeplichtig wordt en/of zonder dat dit voor opdrachtgever reden is om de overeenkomst te ontbinden, de hosting op te schorten en opdrachtgever van toegang tot internet af te sluiten, totdat de vergoeding is voldaan.

DBB-Hosting en/of DBB

Goedemiddag, ik ben Herbert

Ik help je graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Herbert

Neem vrijblijvend contact op